Udział w Międzynarodowym Festiwalu CREATIME w Moskwie (Rosja)

Udział w Międzynarodowym Festiwalu CREATIME w Moskwie (Rosja)

W dniach 07-14.10.2016 odbył się w Moskwie (Rosja) Międzynarodowy Festiwal CREATIME zorganizowany dla uczczenia 90 rocznicy urodzin Henryka Saulowicza Altszullera genialnego inżyniera, pisarza fantasty, nauczyciela, wspaniałego człowieka - twórcy TRIZ (Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań).

W trakcie trwania Festiwalu CREATIME w dniach 8-9.10.2016 miała miejsce między innymi Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna z udziałem wielu wspaniałych propagatorów TRIZ w osobach: Anatolija Gina, Aleksandra Kudriawcewa, Aleksandra Kawtriewa, Siergieja Fajera, Swietłany Gin i wielu innych, w tym także naszego przedstawiciela Fundacji TRIZ – Polska w mojej skromnej osobie.

Nadrzędnym tematem, zarówno całego Festiwalu CREATIME jak i Konferencji był niezwykle istotny, aktualny i ważny problem zawarty w pytaniu jak przygotować dzieci, dziś wychowanków przedszkola i najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, do funkcjonowania w globalnym świecie bezdusznej konkurencji, gdzie liczą się tylko ci, którzy umieją się szybko uczyć, przeuczać, twórczo myśleć, dostrzegać i rozwiązywać nietypowe zadania i problemy tkwiące w różnych dziedzinach współczesnego życia?

W plenarnych wystąpieniach konferencyjnych prelegentów dominowały kwestie dotyczące rozwijania umiejętności twórczego myślenia, dostrzegania, formułowania i budowania zadań (problemów) otwartych, a przede wszystkim twórczego rozwiązywania nietypowych (otwartych) zadań między innymi w sferze biznesu, reklamy oraz konfliktów społecznych. Niezwykle interesujące były alternatywne technologie edukacyjne omówione i pokazane dla tych wszystkich, którzy sami chcą tworzyć nowatorskie rozwiązania edukacyjne, odmienne podejścia metodyczne i stosować je w pracy przedszkola i szkoły elementarnej. Poza obradami plenarnymi szczególnym zainteresowaniem uczestników Konferencji cieszyły się warsztaty praktycznych rozwiązań metodycznych dotyczące alternatywnych projektów edukacyjnych w tym przede wszystkim TRIZ – Pedagogiki w odniesieniu do rozwijania twórczego myślenia, kształtowania pojęć w umyśle dziecka i skutecznego, efektywnego nauczania języka angielskiego.

Polskim akcentem w Konferencji była prezentacja pt. Zadania otwarte z wykorzystaniem klocków dla dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej dotycząca wykorzystania narzędzi metodycznych TRIZ - Pedagogiki w pracy przedszkola i w procesie dydaktycznym klas I-III szkoły podstawowej. Została przyjęta z żywym zainteresowaniem uczestników warsztatów. Pokazaliśmy tu przykłady rozwiązań praktycznych, jak można w pracy z dziećmi i najmłodszymi uczniami rozwiązywać zadania otwarte z niestandardowym wykorzystaniem codziennej dziecięcej zabawki jaką są klocki drewniane i klocki plastikowe typu lego. Każde takie odmienne wykorzystanie zwykłej zabawki jest swoistym „odkryciem” dla dziecka, wzbudza zainteresowanie, skupia uwagę, stymuluje myślenie twórcze, rozwija wyobraźnię twórczą, uczy rozwiązywać zadania otwarte.

Niezwykle istotnym elementem Festiwalu CREATIME było trzydniowe Seminarium na temat TRIZ – Pedagogiki prowadzone przez dr Swietłanę GIN. W programie znalazły się między innymi: podstawy TRIZ – Pedagogiki, praktyczne zastosowania technik TRIZ – Pedagogiki w pracy przedszkola i w młodszych klasach szkoły podstawowej, zadania otwarte (dostrzeganie, znajdywanie, budowanie i rozwiązywanie zadań otwartych), sposoby rozwijania myślenia twórczego poprzez gry i zabawy (kreatywny bój, da-nietka itp.), rozwijanie twórczej wyobraźni najmłodszych uczniów i inne.

Podsumowując należy podkreślić, iż takie wydarzenia jak Festiwal CREATIME przyczyniają się do rozwoju współczesnej dydaktyki i metodyk szczegółowych dotyczących zwłaszcza fundamentów kształcenia, czyli pracy przedszkola i szkoły podstawowej. Trzeba bowiem wiedzieć, że tylko aktywni, twórczy, nowatorscy nauczyciele są w stanie konstruować projekty edukacyjne z wykorzystaniem nowych sposobów i technologii metodycznych i realizować je w trosce o dobro i twórczy rozwój swoich uczniów. I takich nauczycieli nam koniecznie potrzeba.

Dr Irena Stańczak